home-img Адвокаттар алқасы туралы РАА тексеру комиссиясы
РАА тексеру комиссиясы Комиссия мүшелері Құжаттар

РАА тексеру комиссиясы РАА Қаржы-шаруашылық қызметін бақылауды жүзеге асыратын оның органы болып табылады. Комиссия адвокаттар алқаларының Республикалық конференциясына есеп береді.


Тексеру комиссиясының кез келген уақытта РАА-ның қаржы-шаруашылық қызметіне тексеру жүргізуге құқығы бар және осы мақсат үшін РАА органдарының барлық құжаттамаларына қол жеткізуге құқығы бар. Тексеру комиссиясының талап етуі бойынша РАА органдарының мүшелері ауызша немесе жазбаша нысанда қажетті түсіндірмелер беруге міндетті.


Тексеру комиссиясы міндетті түрде РАА Қаржы-шаруашылық қызметі туралы жылдық есепті тексереді және оның нәтижелерін РАА интернет-ресурсына орналастырады.


Тексеру комиссиясы адвокаттар алқаларының республикалық конференциясының кезекті жиналысына есеп береді.


Тексеру комиссиясы бес адамнан құрылады, оның төрағасы мен мүшелерін конференция екі жыл мерзімге сайлайды. Бір адам Тексеру комиссиясының құрамында бір мерзімнен артық бола алмайды.


Тексеру комиссиясының мүшелері өз қызметін ерікті негізде өтеусіз жүзеге асырады. Олардың РАА-да өзге сайланбалы қызмет атқаруға құқығы жоқ.


Комиссия мүшелері өздері жүзеге асыратын бақылаудың объективтілігі мен адалдығы үшін жауапты, оны жүзеге асыру процесінде өздеріне белгілі болған құпия ақпаратты жария етпеуге міндетті.


Тексеру комиссиясының отырыстары қажеттілігіне қарай өткізіледі. Комиссия отырыстары, егер оған Комиссия мүшелері санының кемінде үштен екісі қатысса, заңды деп есептеледі.


Комиссияның шешімдері отырысқа қатысып отырған Комиссия мүшелерінің жай көпшілік дауысымен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда, Комиссия төрағасының дауысы шешуші болып табылады.


Комиссия мүшелері комиссия отырыстарына жеке өзі қатысуға тиіс. Комиссияның бір мүшесінің екіншісіне дауыс беруіне тыйым салынады.
Тексеру комиссиясының шешімдері хаттамамен ресімделеді, оған комиссия төрағасы мен хатшысы қол қояды.

 

Тексеру комиссиясының құзыреті:


Тексеру комиссиясы РАА-ның қаржы-шаруашылық қызметін бақылауды, оның ішінде РАА бойынша тексеруді жүзеге асырады:

Комиссияның құзыретіне жататын мәселелер бойынша конференция мен РАА Төралқасының тапсырмаларын тиісінше орындау;
бухгалтерлік және статистикалық есеп жүргізудің қолданыстағы стандарттар мен нормаларға сәйкестігі;
Қаржы-шаруашылық қызметте қолданыстағы нормативтер мен ережелердің сақталуына;
бюджетке төленетін төлемдердің уақтылығы мен дұрыстығы;
РАА мүлкін мақсатты пайдалану;
комиссия міндетті түрде РАА Қаржы-шаруашылық қызметі туралы жылдық есепті тексереді және оның нәтижелерін РАА интернет-ресурсына орналастырады.

 

Тексеру комиссиясының өз құзыретін іске асыру үшін:

 

бақылау жүргізуге байланысты сұралатын барлық құжаттамаға және кез келген басқа ақпаратқа қол жеткізу;
конференция, Төралқа бекітуге ұсынатын құжаттардың жобаларын қоса алғанда, кез келген ақпарат пен құжаттарды сұрату және алу, сондай-ақ РАА көрсетілген органдарының барлық шешімдерін алу;
РАА Қаржы-шаруашылық қызметін тексеру үшін бухгалтерлік есеп және аудит саласындағы мамандарды тарту;
аумақтық адвокаттар алқаларынан тексерілетін кезең үшін РАА-ның жалпы мұқтаждықтарына ай сайынғы аударымдарды аудару жөніндегі мәліметтерді ұсынуды талап ету;
РАА Төралқасының отырыстарына қатысу;
Тексеру комиссиясының бұрын жүргізілген тексерулер бойынша берілген ұсынымдарының орындалуын кейіннен бақылауды жүзеге асырады;
қажет болған жағдайда ішкі бақылау және ішкі аудит жүйелерін ұйымдастыру мәселелері бойынша РАА төрағасына, төралқа мүшелеріне және РАА құрылымдық бөлімшелеріне консультация береді;
комиссияға оның құзыреті шегінде жүктелген және оның тәуелсіздік принципіне әсер етпейтін өзге де функцияларды жүзеге асырады.

РАА тексеру комиссиясы РАА Қаржы-шаруашылық қызметін бақылауды жүзеге асыратын оның органы болып табылады. Комиссия адвокаттар алқаларының Республикалық конференциясына есеп береді.


Тексеру комиссиясының кез келген уақытта РАА-ның қаржы-шаруашылық қызметіне тексеру жүргізуге құқығы бар және осы мақсат үшін РАА органдарының барлық құжаттамаларына қол жеткізуге құқығы бар. Тексеру комиссиясының талап етуі бойынша РАА органдарының мүшелері ауызша немесе жазбаша нысанда қажетті түсіндірмелер беруге міндетті.


Тексеру комиссиясы міндетті түрде РАА Қаржы-шаруашылық қызметі туралы жылдық есепті тексереді және оның нәтижелерін РАА интернет-ресурсына орналастырады.


Тексеру комиссиясы адвокаттар алқаларының республикалық конференциясының кезекті жиналысына есеп береді.


Тексеру комиссиясы бес адамнан құрылады, оның төрағасы мен мүшелерін конференция екі жыл мерзімге сайлайды. Бір адам Тексеру комиссиясының құрамында бір мерзімнен артық бола алмайды.


Тексеру комиссиясының мүшелері өз қызметін ерікті негізде өтеусіз жүзеге асырады. Олардың РАА-да өзге сайланбалы қызмет атқаруға құқығы жоқ.


Комиссия мүшелері өздері жүзеге асыратын бақылаудың объективтілігі мен адалдығы үшін жауапты, оны жүзеге асыру процесінде өздеріне белгілі болған құпия ақпаратты жария етпеуге міндетті.


Тексеру комиссиясының отырыстары қажеттілігіне қарай өткізіледі. Комиссия отырыстары, егер оған Комиссия мүшелері санының кемінде үштен екісі қатысса, заңды деп есептеледі.


Комиссияның шешімдері отырысқа қатысып отырған Комиссия мүшелерінің жай көпшілік дауысымен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда, Комиссия төрағасының дауысы шешуші болып табылады.


Комиссия мүшелері комиссия отырыстарына жеке өзі қатысуға тиіс. Комиссияның бір мүшесінің екіншісіне дауыс беруіне тыйым салынады.
Тексеру комиссиясының шешімдері хаттамамен ресімделеді, оған комиссия төрағасы мен хатшысы қол қояды.

 

Тексеру комиссиясының құзыреті:


Тексеру комиссиясы РАА-ның қаржы-шаруашылық қызметін бақылауды, оның ішінде РАА бойынша тексеруді жүзеге асырады:

Комиссияның құзыретіне жататын мәселелер бойынша конференция мен РАА Төралқасының тапсырмаларын тиісінше орындау;
бухгалтерлік және статистикалық есеп жүргізудің қолданыстағы стандарттар мен нормаларға сәйкестігі;
Қаржы-шаруашылық қызметте қолданыстағы нормативтер мен ережелердің сақталуына;
бюджетке төленетін төлемдердің уақтылығы мен дұрыстығы;
РАА мүлкін мақсатты пайдалану;
комиссия міндетті түрде РАА Қаржы-шаруашылық қызметі туралы жылдық есепті тексереді және оның нәтижелерін РАА интернет-ресурсына орналастырады.

 

Тексеру комиссиясының өз құзыретін іске асыру үшін:

 

бақылау жүргізуге байланысты сұралатын барлық құжаттамаға және кез келген басқа ақпаратқа қол жеткізу;
конференция, Төралқа бекітуге ұсынатын құжаттардың жобаларын қоса алғанда, кез келген ақпарат пен құжаттарды сұрату және алу, сондай-ақ РАА көрсетілген органдарының барлық шешімдерін алу;
РАА Қаржы-шаруашылық қызметін тексеру үшін бухгалтерлік есеп және аудит саласындағы мамандарды тарту;
аумақтық адвокаттар алқаларынан тексерілетін кезең үшін РАА-ның жалпы мұқтаждықтарына ай сайынғы аударымдарды аудару жөніндегі мәліметтерді ұсынуды талап ету;
РАА Төралқасының отырыстарына қатысу;
Тексеру комиссиясының бұрын жүргізілген тексерулер бойынша берілген ұсынымдарының орындалуын кейіннен бақылауды жүзеге асырады;
қажет болған жағдайда ішкі бақылау және ішкі аудит жүйелерін ұйымдастыру мәселелері бойынша РАА төрағасына, төралқа мүшелеріне және РАА құрылымдық бөлімшелеріне консультация береді;
комиссияға оның құзыреті шегінде жүктелген және оның тәуелсіздік принципіне әсер етпейтін өзге де функцияларды жүзеге асырады.

.

Тексеру комиссиясы